Η χρήση των εικονογραμμάτων ενισχύει την προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή!

Η προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της θεραπευτικής πορείας ενός ασθενή. Η βελτίωση της επικοινωνίας με τους ασθενείς, η εκπαίδευση τους, αλλά και η παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς μπορούν να ενισχύσουν την προσήλωση. Τα εικονογράμματα, όπως αποδεικνύεται και από επιστημονικές μελέτες, είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο έρευνας, μια ομάδα ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα και μέση ηλικία τα 65 έτη, έλαβε τη φαρμακευτική της αγωγή με τη χρήση των εικονογραμμάτων.

Έναν μήνα μετά την έναρξη, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ασθενών που επιδείκνυαν πλήρη προσήλωση κατά 35%, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων (86,5%) να τα αναγνωρίζουν ως υποστηρικτική μέθοδο.

Συμπερασματικά, τα εικονογράμματα αποδεικνύονται μία αποτελεσματική και ελκυστική μέθοδος για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ασθενών, καθοδηγώντας τους στην ορθή χρήση φαρμάκων.

 

Βιβλιογραφία

“Patient counselling service with the use of pictograms as the example of pharmacist intervention to improving compliance and medicine safety”–  Piotr Merks , Damian Świeczkowski Marcin Balcerzak Urszula Religioni Ewelina Drelich Jerzy Krysiński Dagmara Hering Miłosz Jaguszewski