ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «GET2WORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «GET2WORK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξανθίππης 26, 10444 (στο εξής «Εταιρεία»). Η χρήση του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου σημαίνει ο επισκέπτης/χρήστης («εσείς») έχει διαβάσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίηση των χρηστών. Για τον λόγο αυτό οφείλετε να επισκέπτεστε συχνά τον Δικτυακό Τόπο και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης.

 

  1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.1 Ο Δικτυακός Τόπος www.piktocare.com/el/ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

1.2 Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού τους.

1.3 Το σήμα «Piktocare» και τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που περιέχονται ή εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των ως άνω σημάτων χωρίς την παραχώρηση άδειας χρήσης από την Εταιρεία απαγορεύεται απολύτως.

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται προς ενημέρωση. Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθεί σε αυτόν χωρίς χρέωση και χωρίς εγγραφή. Mπορεί επίσης να αποστείλει το μήνυμά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου, αφού ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Δικτυακού τόπου.

 

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

4.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου, o χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

 

  1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

5.1 Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

5.2 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

5.3 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί  στο χρήστη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί σε αυτόν από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1  Διασαφηνίζουμε ότι ούτε η Εταιρεία, ούτε τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν προσφέρουν ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

6.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, προκύψει από τη χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων ο επισκέπτης προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

Copyright 2019, Get2Work